safety rain coat

安全雨合羽

安全雨合羽

プリズム反射のトップメーカー オラフォル社製 高輝度プリズム反射シート使用
スーパーウェイNo.2(裏側総メッシュ付き)